Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
Mittetulundusühing Triigi Trikirand
Põhikiri
I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Triigi Trikirand (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides
1.2. Seltsi asukohaks on Saatemäe talu Roobaka küla Leisi vald, 94242 Eesti Vabariik
1.3. Seltsi eesmärkideks on:
1.3.1. Triigi sadama naabruses asuva territooriumi atraktiivsemaks muutmine;
1.3.2. lastele, noortele ja täiskasvanutele tervisliku vaba aja sisustamise pakkumine;
1.3.3. külaelu edendamine ja arendustegevus Triigi külas;
1.3.4. looduskeskkonna plaanipärane hooldus ja kasutamine nii, et oleks välistatud ülekasutamine,
          saastamine, hävitamine ja hülgamine;
1.3.5. kunstilise loometegevusega tegelemine;
    1.3.6. turismi arendamine;
1.3.7. kohaliku ja piiriülese koostöö edendamine;
1.3.8. ürituste korraldamine;
1.3.9. finantseerimisprojektide koostamine;
1.4.0. Leisi valla arendustegevusele kaasaaitamine.
 
 
  1. Seltsi põhitegevusteks on Triigi sadama vahetusse lähedusse tegeluspargi rajamine, selle   
       haldamine ja arendamine.
 
1.5.Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on ühingul õigus:
1.5.1. rentida ja omada ruume (ka kinnisvara), seadmeid, vahendeid, pangaarvet, müügipunkte;
1.5.2. korraldada näitusi, näitusmüüke, õppepäevi, kursusi, kokkutulekuid, tuluõhtuid, talguid jm
          üritusi;
1.5.3. osutada konverentsi-, majutus- ja toitlustusteenuseid;
1.5.4. sõlmida koostöölepinguid asutuste ja ettevõtetega;
1.5.5. astuda liitudesse ja ühendustesse nii Eestis kui välismaal;
1.5.6. sõlmida sõprussidemeid teiste ühingute ja liitudega (ka välismaal);
1.5.7. koostada finantseerimisprojekte;
1.5.8. osutada disainiteenust;
1.5.9. koostada, kujundada ja välja anda trükiseid.
 
1.6. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
  1. Seltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb  31.detsembril.
 

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi
       eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ja tasub
       sisseastumismaksu.
 
  1. Vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus kolme kuu jooksul. Kui isikut Seltsi liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.

2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda pärast
       1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast ettetteatamistähtaja
       möödumist liikme ühingu nimekirjast.
 
2.5. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
       a) kahjustab oma tegevusega seltsi nime või mainet;
       b) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu või taotlenud selle tähtaja
           pikendamist;
       c) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või seltsi organite poolt talle antud ülesande;
       d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt
           korraldatud üritusel;
       e) kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
       arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Seltsist
       väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
       juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
       Juhatuse esimehe hääl on häälte võrdsel jagunemisel määrava tähtsusega.

2.7. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
       väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
 
 
III. Liikmete õigused ja kohustused
 
3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
       a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
       b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
       c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
       d) kasutada ettenähtud korras seltsi vara ja saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Seltsi liige on kohustatud:
       a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja, seltsi juhtorganite otsuseid ja häid tavasid;
       b) osalema seltsi tegevuses ja täitma talle juhatuse otsustega või üldkoosoleku poolt pandud
            kohustusi;
       c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
       d) tasuma seltsi liikmemaksu;
       e) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna
       ainult üldkoosoleku otsusega.


IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
       a) põhikirja muutmine;
       b) eesmärgi muutmine;
       c) juhatuse liikmete määramine;
       d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
           otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
       e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
           asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
        f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
           pädevusse.

4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
       a) aastaaruande kinnitamiseks;
       b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
 
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku
       toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale
       seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
 
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 50% seltsi
       liikmetest

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi
      liikmetest või nende esindajatest  ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
 

V. Juhatus
 
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks kuid mitte enam kui kolm
       liiget.
 
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
 
5.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
 
5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui otsuse tegemisel osaleb vähemalt  50% juhatuse liikmetest.    
       Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse esimehe hääl on häälte võrdsel
       jagunemisel määrava tähtsusega.
 
5.5. Juhatuse pädevusse kuulub:
       5.5.1. Seltsi igapäevategevuse korraldamine;
       5.5.2. Seltsi liikmete kohta arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
       5.5.3. Seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;
       5.5.4. raamatupidamise korraldamine ja seltsi majandusaasta aruande koostamine;
       5.5.5. Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
                 üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
 
5.6. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise,
       võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
 
VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase
       eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
7.4. Likvideerijatel on juhatuse õigused. Nad võivad teha ainult Seltsi likvideerimiseks vajalikke
       tehinguid.
 
 
Mittetulundusühingu  MITTETULUNDUSÜHING TRIIGI TRIKIRAND põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 10.07.2010.a.